نرم افزار حسابداری

نرم افزار جامع مالی متشکل از برنامه های حسابداری، بودجه و انبار بصورت کاملا یکپارچه بوده و با توجه به اینکه تمامی هزینه ها بصورت اتوماتیک در ردیفهای بودجه ذخیره شده، امکان گزارش گیری و برنامه ریزی مناسب را برای سازمانها و تمامی نهادهایی که از بودجه استفاده می کنند فراهم می سازد.
 
ساختار و امکانات کلی نرم افزار حسابداری
 • صدور سند حسابداری با سرفصلهای کل، معین و تفضیلی
 • امکان ویرایش سند حسابداری
 • صدور سند افتتاحیه و اختتامیه
 • ثبت اتوماتیک کدهای درآمدی و هزینه در ردیف های مربوط به بودجه تخصیص یافته
 • تهیه تراز آزمایشی به تفکیک کل، معین و تفضیلی
 • تهیه ترازنامه کل
 • تهیه دفتر اعتبارات
 • امکان تعیین دسترسی برای کلیه کاربران
 • نمایش تغییرات و رهگیری عملیات و ویرایشات انجام شده توسط کاربران
 • امکان ویرایش حسابهای دایمی
 • گزارش کامل 14 سندی
 • گزارش مغایرت بانکی
 • وجود تمام کدهای درآمدی و هزینه بصورت پیش فرض در نرم افزار
 • امکان ویرایش کدبندی حسابها
 • امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات توسط کاربر
ساختار و امکانات کلی نرم افزار بودجه
 • ورود اطلاعات بودجه اولیه درآمد و منابع تامین اعتبار
 • جدول تعیین تعیین اعتبارات جاری و عمرانی از درآمد و هزینه ها
 • ورود اطلاعات اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه و انتقالی خدمات اداری و شهری
 • ورود اطلاعات کامل مشخصات پروژه ها و اعتبار اجرای پروژه ها، طرحها و برنامه های شهری
 • ورود اطلاعات بودجه متمم به شرح موارد
 • گزارش کامل از درآمدها و منابع تامین اعتبار
 • گزارش کامل از پروژه ها، طرح ها و برنامه های شهری
 • گزارش کامل از اعتبارات جاری
 • گزارش کامل از اعتبارات عمرانی
 • گزار شگیری از هزیننه های پرسنلی، اداری، سرمایه و انتقالی خدمات اداری و شهری
 • امکان ویرایش تمامی کدهای درآمدی و هزینه
 • امکان انتقال اطلاعات از بودجه اولیه به بودجه متمم
 • گزارش تفریغ بودجه
 • امکان ترسیم نمودار بودجه
 • امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات توسط کاربر
 
ساختار و امکانات کلی نرم افزار انبار
 • ورود و امکان تغییر اطلاعات رسید انبار
 • ورود و امکان تغییر اطلاعات سند حواله انبار
 • ورود و امکان تغییر اطلاعات رسید مستقیم انبار
 • ورود و امکان تغییر برگه درخواست خرید کالا
 • انتقال موجودی کالا به سال مالی بعد
 • گزارش سند رسید، حواله انبار و رسید مستقیم انبار
 • گزارش موجودی انبار
 • گزارش کاردکس کالا
 • ویرایش تسهیم به مراکز هزینه
 • گزارش انبار گردانی
 • گزارش برگه درخواست خرید کالا
 • امکان ویرایش کدهای انبار، گروه کالا و مشخصات پایه کالا
1393/07/14

نرم افزار مالی

نرم افزار جامع مالی متشکل از برنامه های حسابداری، بودجه و انبار بصورت کاملا یکپارچه بوده و با توجه به اینکه تمامی هزینه ها بصورت اتوماتیک […]