نرم افزار پنپ بنزین

توضیحات نرم افزار:

این نرم افزار برای مدیریت جایگاه سوخت(پمپ بنزین-گازئیل.وCNG ) طراحی شده و میتواند کلیه امور ثبت و فراخوانی اطلاعات فروش به صورت نازل به نازل و کلی را انجام دهد.و با دریافت اطلاعات موجودی و مجموع فروش هر فراورده گزارشات انها را اعلام نماید.برخی از امکانات نرم افزار در زیر شرح داده میشود:

 

امکانات نرم افزار:

 • ثبت و فراخوانی اطلاعات فروش جایگاه بنزین به صورت نازل به نازل وکلی
 • ثبت و فراخوانی اطلاعات فروش جایگاه گازوئیل به صورت نازل به نال و کلی
 • ثبت و فراخوانی اطلاعات فروش جایگاه CNG به صورت نازل به نازل وکلی
 • ثبت میزان موجودی فرآورده های جایگاه
 • دریافت اطلاعات حجم فروش جایگاه به صورت نازل به نازل و کلی هر فرآورده
 • دریافت میزان موجودی هر فرآورده
 • تهیه گزارشات کارکرد فروش جایگاه CNG
 • تهیه گزارشات کارکرد فروش جایگاه  بنزین به صورت نازل به نازل و کلی به صورت مجموع  فروش جایگاه به صورت مبلغ و لیتراژ
 • تهیه گزارشات کارکرد فروش جایگاه  گازوئیل به صورت نازل به نازل و کلی به صورت مجموع  فروش جایگاه به صورت مبلغ و لیتراژ
 • تهیه گزارشات جایگاه به صورت شیفت به شیفت کاری
 • تهیه گزارشات عملکرد جایگاه
 • ثبت ودریافت اطلاعات قبض و هزینه جایگاه براساس حجم فروش ، مبلغ فروش و هزینه های مربوط به جایگاه
 • تهیه گزارش از میزان هزینه جایگاه و میزان  فروش به  لیتر ومبلغ
 • دریافت تفاوت شمارنده های دیجیتالی و مانیتورینگ و دریافت گزارش آن
 • دریافت موجودی هر فرآورده و تهیه گزارشات هر جایگاه و ثبت مغایرتها
 • دریافت گزارشات جایگاهها براساس تاریخ
 • دریافت اطلاعات هر فرآورده براساس نازل ، روز کاری ، تاریخ ، نام اپراتور
 • تهیه گزارشات  براساس تاریخ ، نوع  فرآورده ، اپراتور و سایر موارد موجود در فرم
 • پارامتریک بودن بسیاری از آیتم های موجود در فرم به صورت  یک بار تعریف در پارامترها و استفاده مجدد در فرمها
 • تعریف پاراکد های اصلی برنامه  و اجازه  ثبت و استفاده از پاراکدها
 • ثبت و فراخوانی اطلاعات مطالبات جایگاه بهصورت موارد پارامتریک
 • قابلیت تعریف تلمبه ها و تعداد مخازن
 • قابلیت تعریف شیفتهای کاری
 • قابلیت تعریف تلمبه چی ها
 • ثبت فیشهای واریزی به حساب بانک
 • امکان گزارش گیری از ریز کاکرد تلمبه ها در هر شیفت
 • قابلیت تعریف قیمتهای پایه سوخت

 

 

1396/02/02

نرم افزار مدیرت جایگاه های سوخت

توضیحات نرم افزار: این نرم افزار برای مدیریت جایگاه سوخت(پمپ بنزین-گازئیل.وCNG ) طراحی شده و میتواند کلیه امور ثبت و فراخوانی اطلاعات فروش به صورت نازل […]