نرم افزار اسکن مدارک و بایگانی

خلاصه ویژگی
پرونده وارد واحد اسکن میشود و در به صورت تک برگ اسناد یا کلیه برگ های یک پرونده اسکن میشوند . فایل های پرونده اسکن شده در سیستم ذخیره میشود وباید وارد نرم افزار شود و در نرم افزار امکان تهیه پرونده وقرار گرفتن اسناد در پرونده مورد نظر وجود داشته باشد . پرونده باید توسط کاربر امکان بازیابی داشته باشد و قابلیت بازیابی سند و چاپ اسناد و مدارک را داشته باشد. رویه کار در نرم افزار به این صورت میباشد : ابتدا یک پرونده ساخته میشود در زمان ساخته شدن پرونده تمامی اطلاعات تکمیلی پرونده هم وارد میشود و یک پرونده با تمامی اطلاعات ایجاد میشود .بعد از ایجاد پرونده وارد فرم سند میشویم و فایل سند را ایجاد میکنیم و اطلاعات مربوط به سند را وارد میکنیم فایل اسکن شده سند در این فرم قرار میگیرد ابتا در این فرم تمامی اطلاعات تکمیلی و مشخصات مربوط به سند قرار میگیرد و میتوان یک پیش نمایش ازسندرا مشاهده نمود وامکان ویرایش را برا ی آن در نظر گرفت . در نرم افزار با زدن شماره پرونده میتوانیم در فرم سند تمامی اسناد یک پرونده را میتوانیم با browse نمودن وارد نرم افزار نماییم و مشاهده ترتیبی اسناد را داشته باشیم و بعد از مشاهده اسناد به صورت لیست میتوانیم برای هر سند اطلاعات جنبی را وارد نماییم و مشخصات هر سند را تکمیل نماییم .
امکانات نرم افزار
1- شماره پرونده 2- مالک پرونده 3- تاریخ ثبت پرونده 4- شماره ثبت پرونده 5- تعداد صفحات پرونده 6- کاربر ثبت کننده 7- کد نوسازی 8- مشخصات ابعاد 9- مساحت ملک 10- پلاک ثبتی 11- کد پستی 12- آدرس مالک 13- توضیحات پرونده