صاحبان جایگاه داران سوخت عزیز ، میدانیم اطلاع از وضعیت فروش و هزینه های خرید سوخت و عملکرد هریک از اپراتورهای شما در هرشیفت از دغدغه های شماست .برآن شدیم سامانه ی جامعه در قالب تحت وب که در هرنقطعه ای از دنیا قابل دسترس می باشد ، میتوانید محل کار خود را بررسی و نظارت کنید.
سامانه ی جایگاه سوخت ، جهت مدیریت یکپارچه جایگاههای سوخت مربوط به سوخت های CNG ، بنزین ، گازوئیل طراحی گردیده و با ابزارهای گزارشگیری موجود در سامانه مدیریت میتواند به بررسی روند کار در جایگاه ها بپردازد. در این سامانه سعی نموده ایم گزارشهای تحلیلی و آماری مناسب جهت بهره برداری جایگاهداران عزیز مورد استفاده قرارگیرد.