داشتن اطلاعات کامل از رانندگان خودرو ها و ایستگاه ها در تصمیم گیری های مدیران سازمان تاکسیرانی و اتوبوس رانی ها بسیار موئثر بوده و این نرم افزار تمامی امکانات و موارد لازم را برای کنترل فرایند تاکسیرانی و اتوبوس رانی را داشته و با گزارش دهی های مناسب مدیران را کنترل و تصمیم گیری بهتر یاری می نماید

1- فرم ثبت اطلاعات رانندگان

2- فرم ثبت اطلاعات خودروها

3- فرم اطلاعات شرکت ها و آژانس ها

4- فرم مراکز اسقاط خودروها

5-فرم اطلاعات ایستگاه ها و مسیر ها