سامانه های میز خدمت

سامانه میز خدمت ، مطابق دستور العمل سازمان اداری و استخدامی کشور، در سال 1396، جهت تسهیل در خدمت رسانی و برون سپاری سازمانها ، طراحی و توسعه داده شد. از مزیتهای این سیستم ، تایید شده ی ادارات کل مدیریت برنامه ریزی براساس استاندارد سازمان اداری و استخدامی کشور است. این سیستم یک BPMS بومی است که توسط کارشناسان شرکت طراحی و توسعه داده شده است.