سامانه های میز خدمت

سامانه میز خدمت ، سامانه میز خدمت ، مطابق دستور العمل سازمان اداری و استخدامی کشور، در سال 1396، جهت تسهیل در خدمت رسانی و برون سپاری سازمانها ، طراحی و توسعه داده شد. از مزیتهای این سیستم ، تایید شده ی ادارات کل مدیریت برنامه ریزی براساس استاندارد سازمان اداری و استخدامی کشور است. این سیستم یک BPMS بومی است که توسط کارشناسان شرکت طراحی و توسعه داده شده است.
img_box_19

نرم افزار جامع میز خدمت شورا

شوراهای اسلامی شهرها ، سازمانهای مردم نهادی هستند که توسط مردم و برای مردم ایجاد شده و می شوند. از وظایف اولیه ی و ذاتی شورا ها خدمت به مردم است . هر چقدر یک شورا با مردم ارتباط نزدیک و مستمر داشته باشد ، اطلاعات کافی و مناسبی از انتقادات و پیشنهادات مردم و همچنین وضعیت شهر خواهد داشت . میدانیم جمعیت شهرها باتوجه به تعریف مفهومی شهر دارای جمعیت بالای چندین هزار نفریست ، لذا دیدار مستقیم و همچنین ملاقات روزانه با تک تک مردم شهر امکان پذیر نخواهد بود و میتوان گفت : غیر ممکن است . حال چگونه میتوان به این جمعیت کثیر پاسخگو بود. با بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان این شرکت ، معضل اصلی شوراها همین مشکل ارتباط مستقیم با مردم واطلاع از نظرات آنهاست. متاسفانه در اکثر موارد ، با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت شهری ، اعضای محترم شورا همچنان از روشهای سنتی ، ارتباط با مردم بهره میگیرند . نتیجه ی اینکار کاملا مشخص است . اعضای شورا حتی اگر از اولین تا آخرین روز در محل شورا باتک تک جمعیت شهرملاقات کنند ، غیرممکن است بتوانند تنها فقط از مشکلات مردم مطلع شوند ، اینجاست که سیستمها و سامانه ها ، بهتر بگوییم تکنولوژی بکار می آید