سامانه شهروندیار شامل آیتم های 137 ، کسب و پیشه ، متوفیات و… می باشد. که جهت رفاه حال شهروند طراحی شده است و امکان بهره برداری از خدماتی قبیل پیشه وران و متوفیات را به صورت غیرحضوری می توانند دریافت کنند. 

هدف سامانه رفاه حال شهروندان و دستیابی به خدمات در کمترین زمان و کمترین هزینه می باشد

حداقل مشخصات مورد نیاز:

Ip Static

Firewall

Internal Network 1Gbps

External Network 4Mbps

سرور

Cpu 4Core

Ram 8Gb

Hdd 300Gb

#Network Adapter 2

Raid Controller 5