در کانون کارشناسان دادگستری انتخاب کارشناسان براساس موقعیت آن در صف نوبت دهی صورت می گیرد و بر اساس امتیازات کسب شده و میزان حساب کاربری (ارزش ریالی) پرونده ای را که دادگستری به کانون ارجاع نموده دریافت می کند در نرم افزار نوبت دهی قابلیت انتخاب کارشناسان بر اساس این ساز و کار به صورت اتوماتیک وجود دارد. همچنین می توانید صلاحیتها ، اطلاعات ، میزان امتیازات کارشناسان ، اطلاعات پرونده مورد ارجاع را ذخیره و در زمان مناسبی از گزارشات آن استفاده نمایید.

برخی امکانات نرم افزار نوبت دهی کانون کارشناسان

1-ثبت مشخصات کارشناسان کانون

2-ثبت مشخصات پرونده های ارجاعی به کانون

3ثبت و محاسبه میزان امتیازات براساس صلاحیت ها ، ارزیابی هیات رییسه، تالیف کتاب و سایر عوامل تاثیر گذار بر جمع امتیازات کارشناسان

4-محاسبه میزان ارزش ریالی کارشناسان

5-ارجاع پرونده به کارشناس براساس ارزش ریال و میزان امتیازات کارشناسان به صورت اتوماتیک و دستی

6-مدیریت کاربران نرم افزار و صدور سطح دسترسی آن ها

7-امکان Log گیری از کاربران

8-مکان پشتیبان گیری از نرم افزار و بازگردانی آن

9- گزارش گیری از کلیه اطلاعات کارشناسان

10-گزارش گیری از اطلاعات پرونده ها در کانون

11-نمایش ریز امتیازات کارشناسان کانون

12-تهیه گزارشات متنوع بر اساس صلاحیتهای کارشناسان ، تالیفات ، مرخصی ، تخلفات ، تمدید پروانه ، سابقه ارکان ، حضور در هیئت مدیره به دو صورت جمعی و تک کارشناس

حداقل امکانات نرم افزاری