نرم افزار جامع درآمد برای شهرداری ها و سازمانهای وابسته مورد استفاده قرار میگیرد.و با توجه به کدینگهای در آمدی شهرداری ها و فرمول نویسی بصورت اتوماتیک محاسبات را انجام میدهد.همچنین تقسیط چک و قسمت بدهکاران در نرم افزار قرار گرفته است.که این امکان باعث میشود برای شهرداری ها و سازمانهای وابسته درآمد زایی کند.از جمله امکانات نرم افزار گزارشات متنوع میباشد.

از مهمترین امکانات نرم افزار در آمد میتوان به موارد زیر اشاره کرد
 •  امکان ثبت انواع درخواست بر اساس عوارضات بومی هر شهرداری
 • امکان تعریف ردیف کدهای درآمدی
 • امکان ثبت لیست بدهکاران
 • ارتباط با نرم افزار حسابداری بودجه و انبار
 • امکان ثبت و صدور فیش به صورت اتوماتیک
 • امکان تعریف چک ها در نوع پرداخت چکی
 •  امکان جستجوی فیش از طریق فرم مجزای جستجو و دریافت دورنمایی از یک فیش با دریافت اطلاعات پرداختی و آیتم های یک فیش
 • امکان تایید فیش های وصول شده براساس تاریخ پرداخت مبالغ فیش
 • گزارش جامع درآمد
 •  گزارشات مقایسه ای
 • گزارش فیش های صادره
 • گزارش سرجمع کدهای درآمدی
 • گزارش چک ها
 • نمایش سر رسید چک
 • گزارش آماری کدها ی درآمدی
 • گزارش آماری چک ها
 • گزارش آماری عملکرد کارشناسان

https://madsoft.ir/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87/ر

حداقل امکانات سخت افزاری