نرم افزار حسابداری بودجه و انبار، سیستم تامین اعتبار یک سامانه جامع مالی ، طراحی شده برای شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهردایها است که دارای سه زیر سیستم حسابداری ، بودجه و انبار می باشد. این سیستم متناسب با قوانین و ضوابط شهرداریها طراحی شده ، بطوریکه قابلیت تنظیم بودجه اولیه ، مصوب ، متمم و تفریغ بودجه (مطابق با بودجه نویسی نسخه ی جدید سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ) در هر مقطع از زمان را دارد. سیستم حسابداری با سیستم بودجه کاملا در ارتباط بوده بطوریکه نتایج حاصل اسناد صادره در ردیف های بودجه انعکاس می یابد. از قابلیتهای مهم این سیستم نظارت و کنترل پروژه ها و بودجه می باشد و کلیه گزارش های مربوط به تامین اعتبار و نظارت بر هزینه و درآمد را برای کارشناسان حسابداری میسر می سازد. ضمنا هنگام صدور اسناد ،نظارت بر حرکت در چهارچوب بودجه را بطور کامل کنترل و کاربر مالی را هدایت می کند. سیستم انبار نیز مشابه سیستم بودجه ، کاملا با نرم افزار حسابداری در تعامل بوده پس از صدور اعتبار برای هردرخواست خرید در هنگام صدور سند از ردیف اعتبار بودجه کسر و در اسناد انبار نیز لحاظ میگردد. در سیستم انبار صدور رسید و حواله و حواله مستقیم بصورت الکترونیک انجام و نتایج حاصل از آن درانتهای سال در انبار گردانی بصورت کاملا مکانیزه اعمال میشود. سیستم حسابداری ، بودجه و انبار دارای گزارشات مالی ، بودجه ی استاندارد می باشند ضمنا سیستم بودجه گزارشات پیشرفت و پسرفت در ردیف های بودجه نسبت به سال جاری و قابل مقایسه با سنوات گذشته را دارد.

 صدور سند حسابداری با سر فصلهای کل معین و تفضیلی  امکان ویرایش سند حسابداری  صدور سند افتتاحیه واختتامیه  ثبت اتوماتیک کدهای در آمدی و هزینه در ردیف های مربوط به بودجه تخصیص یافته  تهیه تراز آزمایشی به تفکیک کل (معین و تفضیلی)  تهیه تراز نامه کل  تهیه دفتر اعتبارات  امکان تعیین دسترسی برای کلیه کاربران  نمایش تغییرات و رهگیری عملیات و ویرایشات انجام شده توسط کاربران  امکان ویرایش حسابهای دایمی  گزارش کامل 14سندی  گزارش مغایرت بانکی  وجود تمام کدهای در آمدی و هزینه بصورت پیش فرض در نرم افزار  امکان ویرایش کد بندی حسابها  امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

 ورود اطلاعات بودجه اولیه در آمد و منابع تامین اعتبار  جدول تعیین اعتبارات جاری و عمرانی از در آمد و هزینه ها  ورود اطلاعات اعتبار هزینه های پرسنلی .اداری.سرمایه و انتقالی خدمات اداری و شهری  ورود اطلاعات کامل مشخصات پروژه ها و اعتبار اجرای پروژه ها .طرح ها و بر نامه های شهری  ورود اطلاعات بودجه متمم به شرح موارد  گزارش کامل از در آمد ها و منابع تامین اعتبار  گزارش کامل از پروژه ها طرح و برنامه های شهری  گزارش کامل از اعتبارات جاری  گزارش کامل از اعتبارات عمرانی  گزارشگیری از هزینه های پرسنلی اداری سرمایه و انتقالی خدمات اداری و شهری  امکان ویرایش تمامی کد های در آمد و هزینه  امکان انتقال اطلاعات از بودجه اولیه به متمم  گزارش تفریغ بودجه  امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

 ورود و امکان تغییر اطلاعات رسید انبار.سند حواله انبار.رسید مستقیم انبار وبرگه در خواست خرید کالا و انتقال موجودی کالا ب سال مالی بعد  گزارش سند رسید.حواله انبار و رسید مستقیم انبار  گذارش موجودی انبار.کاردکس کالا.برگه در خواست خرید کالا و انبار گردانی  ویرایش تسهیم به مراکز هزینه  امکان ویرایش کدهای انبار.گروه کالا و مشخصات پایه کالا