 وجود تمامی کدهای در آمدی و هزینه به صورت پیش فرض در نرم افزار  امکان تعریف بودجه سالیانه و ماهیانه به تفکیک کدهای در آمدی و هزینه  گزارشات جامع از درآمدها و هزینه های بودجه.اعتبارات جاری و عمرانی و تفریغ بودجه  این نرم افزار کاملا تخصصی و برای نهادهای دولتی نوشته شده است  وجود تمامی آیتم های پیش بینی شده برای شهرداری ها در دفاتر کل.معین.تفضیلی  گزارش جامع 14 سندی برای تنظیم دفاتر قانونی  وجود بیشتر کدها و کالاهای مورد نیاز در انبار شهرداریها و سازمانهای تابعه  ارتباط مستقیم این نرم افزار ها با یکدیگر و همچنین با تمام نرم افزارهای تولید شده شرکت  گزارش صورت مغایرت بانکی

 صدور سند حسابداری با سر فصلهای کل معین و تفضیلی  امکان ویرایش سند حسابداری  صدور سند افتتاحیه واختتامیه  ثبت اتوماتیک کدهای در آمدی و هزینه در ردیف های مربوط به بودجه تخصیص یافته  تهیه تراز آزمایشی به تفکیک کل (معین و تفضیلی)  تهیه تراز نامه کل  تهیه دفتر اعتبارات  امکان تعیین دسترسی برای کلیه کاربران  نمایش تغییرات و رهگیری عملیات و ویرایشات انجام شده توسط کاربران  امکان ویرایش حسابهای دایمی  گزارش کامل 14سندی  گزارش مغایرت بانکی  وجود تمام کدهای در آمدی و هزینه بصورت پیش فرض در نرم افزار  امکان ویرایش کد بندی حسابها  امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

 ورود اطلاعات بودجه اولیه در آمد و منابع تامین اعتبار  جدول تعیین اعتبارات جاری و عمرانی از در آمد و هزینه ها  ورود اطلاعات اعتبار هزینه های پرسنلی .اداری.سرمایه و انتقالی خدمات اداری و شهری  ورود اطلاعات کامل مشخصات پروژه ها و اعتبار اجرای پروژه ها .طرح ها و بر نامه های شهری  ورود اطلاعات بودجه متمم به شرح موارد  گزارش کامل از در آمد ها و منابع تامین اعتبار  گزارش کامل از پروژه ها طرح و برنامه های شهری  گزارش کامل از اعتبارات جاری  گزارش کامل از اعتبارات عمرانی  گزارشگیری از هزینه های پرسنلی اداری سرمایه و انتقالی خدمات اداری و شهری  امکان ویرایش تمامی کد های در آمد و هزینه  امکان انتقال اطلاعات از بودجه اولیه به متمم  گزارش تفریغ بودجه  امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

 ورود و امکان تغییر اطلاعات رسید انبار.سند حواله انبار.رسید مستقیم انبار وبرگه در خواست خرید کالا و انتقال موجودی کالا ب سال مالی بعد  گزارش سند رسید.حواله انبار و رسید مستقیم انبار  گذارش موجودی انبار.کاردکس کالا.برگه در خواست خرید کالا و انبار گردانی  ویرایش تسهیم به مراکز هزینه  امکان ویرایش کدهای انبار.گروه کالا و مشخصات پایه کالا