با ورود ارباب رجوع به واحد کسب و پیشه روند کار شروع میگردد . ارباب رجوع جهت دریافت مجوز کسب به واحد کسب مراجعه مینماید و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صنفی را تحویل میدهد مدارک شامل کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی، کپی قولنامه یا سند یا اجاره نامه محل استقرار واحد صنفی پس از دریافت مدارک توسط مسئول واحد کسب وپیشه پرونده کسب برای شهروند ایجاد میگردد سپس واحد کسب و پیشه نامه ای به دایره فنی و شهر سازی جهت استعلام و بازدید از محل ارسال مینماید جوابیه این نامه امکان صدور پروانه کسب را میسر مینماید . درپی نامه استعلام در واحد شهر سازی ماموربازدیدجهت بازید ملک درخصوص نداشتن خلافی به محل مراجعه مینماید درحالتیکه واحد کسبی دارای خلافی باشد نتیجه برگه استعلام منفی بوده و درصورت نداشتن خلافی باقی موارد در نرم افزارفنی و شهر سازی مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجه استعلام درصورت مثبت یا منفی بودن به واحد کسب و پیشه طی جوابیه نامه ارسال میگردد. در ادامه روند کارارباب رجوع با مراجعه به واحد درآمد فیش واحد درآمد را واریز مینماید و برگه تایید پرداخت را به این واحد تحویل میدهد و درادامه پرونده نامه ای جهت دریافت مجوز کسب به اتحادیه زده میشود و شهروند مجوز دریافت جواز کسب را دریافت مینماید

نرم افزار پیشه وران یا کسب و پیشه ، جهت مدیریت درآمد اصناف در حوزه ی شهرداری با قابلیت نگهداری مستندات و اخذ عوارض طراحی شده و در شهرداریها مورد استفاه قرار میگیرد.