برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در شهرداری محمدیه

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در شهرداری محمدیه
در این جلسه که با حضور کارشناس شرکت و مسوول محترم انفورماتیک جناب آقای مهندس جوادی برگزار گردید .روند کار سامانه  میز خدمت الکترونیکی و نرم افزار میز خدمت الکترونیکی گفته شد و جناب آقای مهندس جوادی نقظه نظرات خود را در خصوص سامانه میز خدمت الکترونیکی بیان کردند .