برگزاری جلسه معرفی سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان تعاونی روستایی کل کشور

برگزاری جلسه معرفی سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان تعاونی روستایی کل کشور

این جلسه که درمورخه 1397/11/29 در خصوص نرم افزار میز خدمت الکترونیکی و سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان تعاونی روستایی کل کشور و با حضور جناب آقای مهندس خدری زاده  و جمعی از مسوولین سازمان برگزار شد.که در پایان مسوولین نقطه نظرات خود را در خصوص سامانه اعلام کردند.