برگزاری جلسه معرفی نرم افزار اداری کارگزینی در شرکت کارخانجات تولیدی و صنعتی ویستر

برگزاری جلسه معرفی نرم افزار اداری کارگزینی در شرکت کارخانجات تولیدی و صنعتی ویستر
در این جلسه که با حضور مسوول محترم  اداری شرکت کارخانجات تولیدی و صنعتی ویسترو انجام شد. نرم افزار اداری و کارگزینی معرفی شد.و برخی از امکانات از جمله گزارشات و نحوه محاسبات نرم افزاراداری پرسنلی و کارگزینی گفته شد