جلسه ارائه ی امکانات فنی سامانه ی شورایار در شورای عالی کشور

کارشناسان شرکت در طی جلسه ای حضوری امکانات فنی سامانه شورایار به مسئول محترم و کارشناسان فن آوری اطلاعات شورای عالی کشور ارائه شده و در این خصوص بحث و گفتگو شد.