جلسه ی ارائه امکانات فنی سامانه شهروند یار و میزخدمت الکترونیکی خاص شهرداری ها در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

جلسه ای با حضور مسوول محترم و کارشناسان فن آوری اطلاعات سازمان شهرداری و دهیاری های کشور و نماینده شهرداران استان خراسان شمالی برگزار شد و سامانه میزخدمت الکترونیکی شهرداری ها و سامانه شهروندیار مورد بررسی قرار گرفت.