دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان

دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
طی هماهنگی با مسوول محترم انفورماتیک و هماهنگی جهت انجام دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی و نرم افزار میز خدمت الکترونیکی  برای سازمان آموزش و پرورش استان زنجان ، قابلیت های کامل سامانه و نحوه ارتباط با نرم افزار تحت ویندوز میز خدمت الکترونیکی شرکت گفته شد و کارشناسان محترم سازمان نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.