راه اندازی سامانه میزخدمت در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

سامانه میزخدمت الکترونیکی، با برسی روند و در نظر گرفتن دستورالعمل های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس راه اندازی شد و در وب سایت سازمان قرار گرفت.

در دستور کار بعدی این شرکت قرار است تمامی فرمهای سازمان به صورت الکترونیکی و با استفاده از فرم ساز و فرآیند ساز نرم افزار تهیه نموده و مورد بهره برداری قرار گیرد