راه اندازی سامانه میز خدمت در اداره کل راه ، مسکن و شهرسازی استان همدان

سامانه میزخدمت الکترونیکی طی جلسه حضوری در اداره کل راه ، مسکن و شهرسازی استان همدان راه اندازی گردید. در صورت بهره برداری کامل از این سامانه، مراجعه های حضوری کاهش یافته و شهروندان می توانند به صورت غیرحضوری و از طریق وب سایت سازمان، در خواست های خود را ثبت و پیگیری نمایند.