نصب و را اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی (شهروند یار) در شهرداری الوند

نصب و را اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی (شهروند یار) در شهرداری الوند
در این جلسه که با حضور محترم واحد انفورماتیک و جمعی از مسوولین محترم شهرداری الوند در خصوص نصب و راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی (شهروند یار) شهرداری الوند برگزار شد.سامانه میز خدمت الکترونیکی (شهروند یار )نصب و راه اندازی شد.