پنل مدیریت در سامانه میز خدمت الکترونیکی

پنل مدیریت در سامانه میز خدمت الکترونیکی

سامانه میز خدمت الکترونیکی در دو نسخه تحت وب و تحت ویندوز می باشد که در نسخه تحت وب سامانه، پنل مدیریت قرار میگیرد.و دارای قسمت هایی از جمله :

مشاهده نامه های ارباب رجوع

فرم مدیریت پرسنل سازمان

فرم مدیریت چارت سازمان

فرم مدیریت انواع خدمت

فرم پرسش و پاسخ

فرم مدیریت پرسشنامه

فرم مدیریت پیامک ها

و..

قرار میگیرد.