پیوستن سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان قزوین به جمع مشتریان شرکت

پیوستن سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان قزوین به جمع مشتریان شرکت

سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان قزوین با خريداری سامانه میز خدمت الکترونیکی به جمع مشتريان شرکت پیوست.