اخبار

جلسه ی ارائه امکانات فنی سامانه شهروند یار و میزخدمت الکترونیکی خاص شهرداری ها در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

جلسه ای با حضور مسوول محترم و کارشناسان فن آوری اطلاعات سازمان شهرداری و دهیاری های کشور و نماینده شهرداران استان خراسان شمالی برگزار شد و […]

Read more

جلسه ارائه ی امکانات فنی سامانه ی شورایار در شورای عالی کشور

کارشناسان شرکت در طی جلسه ای حضوری امکانات فنی سامانه شورایار به مسئول محترم و کارشناسان فن آوری اطلاعات شورای عالی کشور ارائه شده و در […]

Read more

راه اندازی سامانه میزخدمت در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

سامانه میزخدمت الکترونیکی، با برسی روند و در نظر گرفتن دستورالعمل های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس راه اندازی شد و در وب سایت سازمان […]

Read more

راه اندازی سامانه میز خدمت در اداره کل راه ، مسکن و شهرسازی استان همدان

سامانه میزخدمت الکترونیکی طی جلسه حضوری در اداره کل راه ، مسکن و شهرسازی استان همدان راه اندازی گردید. در صورت بهره برداری کامل از این […]

Read more