1401/11/08

میزخدمت الکترونیک در جهاد کشاورزی استان قزوین

برگزاری جلسه با سازمان جهاد کشاورزی قزوین در خصوص نصب و بهره برداری سامانه میزخدمت الکترونیک در این سازمان با حضور جناب دکتر عباسی (مدیریت تحول […]