1397/02/19

نصب و راه انداری نرم افزار های مالی و اداری در شهرداری نرجه

نصب و راه انداری نرم افزار های حسابداری-بودجه و انبار ،جامع درآمد،اداری کارکزینی؛حقوق و دستمزد،اتوماسیون اداری و دبیرخانه در شهرداری نرجه  جلسه ای با حضور  کارشناسان […]