1396/10/04

جلسه معرفی امکانات نرم افزار مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر کوهین

جلسه معرفی برخی از امکانات نرم افزار مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر کوهین در این جلسه که باحضور کارشناس شرکت و اعضای محترم شورای شهر […]