1396/08/16

گزارشات متنوع از عملکرد نرم افزار جایگاه سوخت پمپ بنزین ، گازوئیل،cng

یکی از امکانات و ویژگی های نرم افزار جایگاه سوخت(پمپ بنزین ،گازئیل و سی ان جی) تهیه گزارشات از قسمت های مختلف جایگاه سوخت میباشدومیتوان آمار هزینه […]