رم افزار شورا سامانه تحت وب نرم افزار فیش حقوق تحت وب نرم افزار درآمد نرم افزار شهرداری

1396/12/07

برخی از امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد واحد حسابداری ادارات و سازمان ها و شرکتها

برنامه حقوق و دستمزد     این برنامه برای محاسبه کارکرد کارکنان طراحی شده و در واحد حسابداری ادارات و سازمان ها و شرکتها مورد استفاده قرار […]