سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی

1397/09/25

امکانات نرم افزار کنترل فرایند سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی

برنامه کنترل و فرآیند سازمان این نرم افزار برای واحد تاکسیرانی، اتوبوسرانی ، آزانس ها، وانت بارها و سایر عوامل تحت نظارت سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی […]