سامانه الکترونیکی شهرداری ها

1397/11/15

برخی از امکانات اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها اضافه شد

بخشی از امکانات نرم افزار اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها (شهروند یار)اضافه شد.