1396/11/25

تکمیل بخش ثبت در خواست ارباب رجوع در سامانه جامع مدیریت شورا

انجام  بخش ثبت در خواست ارباب رجوع در سامانه جامع مدیریت شورا(سامانه باشورا) تکمیل شدن این بخش در سامانه باشورا  که ارباب رجوع می تواند ،  […]