سامانه م یز خدمت الکترونیکی

1397/09/17

دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان

دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان طی هماهنگی با مسوول محترم انفورماتیک و هماهنگی جهت انجام دمو سامانه میز خدمت […]