1396/11/03

جلسه معرفی و نصب نرم افزار در آمد در شهرداری شهر رازمیان

جلسه معرفی و نصب نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته در شهرداری شهر رازمیان در این جلسه که با حضور کارشناس فروش شرکت […]