شورای اسلامی شهر شهر الوند

1396/08/01

جلسه دمو نرم افزار مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر شهر الوند

جلسه دمو نرم افزار مصوبات شورا در شهرداری شهر الوند: این جلسه که با حضور تیم شرکت و مسوولین محترم شورای شهر الوند برگزار گردید .دمو […]