قابلیتهای نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب باشورا

1397/02/29

قابلیتهای نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب باشورا

قابلیتهای سامانه باشورا : ارسال در خواست ارباب رجوع به شورا و مشاهده پاسخ درخواست پیگیری درخواست از طریق کد پیگیری و مشاهده سوابق درخواست    […]