محاسبه و پوشش انواع بیمه ، تامین اجتماعی

1397/02/29

امکانات برنامه حقوق و دستمزد

نرم افزلر حقوق و دستمزد     این برنامه برای محاسبه کارکرد کارکنان طراحی شده و در واحد حسابداری ادارات و سازمان ها و شرکتها مورد استفاده […]