1396/10/03

انجام طرح اولیه سامانه جامع مدیریت شورا

سامانه جامع مدیریت شورا ها به منظور مدیریت هر چه بیشتر و بهتر امور ارباب رجوع و اعضا شورا طراحی و پیاده شده است. این سامانه […]