1396/08/16

قابلیت انجام گزارشات مقایسه ای در نرم افزار درآمد شهرداری ها و سازمان های وابسته

گزارشات مقایسه ای در نرم افزار درآمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته در این گزارش امکان مقایسه در آمد دوسال براساس کد های درآمدی وجود دارد […]