نرم افزار جامع مالی کانون کارشناسان

1396/07/25

برگزاری جلسه دمو نرم افزارجامع نوبت دهی کانون کارشناسان در استان البرز

برگزاری جلسه دمو  نرم افزار جامع مالی کانون کارشناسان و نرم افزار جامع بانک اطلاعات و نوبت دهی کانون کارشناسان در استان البرز: طیجلسه ای که […]