نرم افزار جامع کانون کارشناسان دادگستری

1397/02/29

برخی از امکانات نرم افزار جامع بانک اطلاعات و نوبت دهی کانون کارشناسان دادگستری

برخی از امکانات نرم افزار جامع کانون ثبت مشخصات کارشناسان کانون ثبت مشخصات پرونده های ارجاعی به کانون ثبت و محاسبه میزان امتیازات براساس صلاحیت ها […]