نرم افزار حقوق و دستمزد کارگری و کارمندی

1397/02/29

بروز رسانی نرم افزار جامع در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته

بروز رسانی نرم افزار جامع در آمد و اضافه شدن برخی از امکانات نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته به آن انجام شد.