نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب

1397/03/23

جلسه دمو نرم افزار مصوبات شورا ودبیرخانه و سامانه تحت وب در شورای اسلامی شهر رشت

جلسه دمو نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب در شورای شهر رشت در این جلسه که با حضور کارشناس شرکت و اعضاء […]