نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا

1397/05/08

راه اندازی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر گرمدره

راه اندازی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر گرمدره در این جلسه که با حضور مسوول محترم انفورماتیک شهرداری گرمدره و […]
1396/07/22

جلسه برگزاری معرفی نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا در شورای شهر اسلامی اقبالیه

جلسه برگزاری معرفی  نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا در شورای شهر اسلامی اقبالیه طی این جلسه که با هماهنگی لازمه انجام شد، تیم شرکت و مسوول […]