1397/10/20

پیوستن کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز به جمع مشتریان شرکت

پیوستن کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز به جمع مشتریان شرکت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز با خريداری نرم افزار دبیر خانه و جلستان کانون […]
1397/02/29

بروز رسانی نرم افزار جامع در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته

بروز رسانی نرم افزار جامع در آمد و اضافه شدن برخی از امکانات نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته به آن انجام شد.